ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

 

 Определения

 

Продавач означава Валперс Консулт ЕООД, ЕИК 126608480, седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. Георги Кирков №93, и адрес за доставки и комуникации гр. Хасково бул. Никола Радев, №55 , +359 87 914 0194.

 

Купувач означава юридическо или физическо лице, което е влязло в търговски отношения с Продавача и/или което има потребителски профил(и) като такова на Интернет сайта на Продавача.

 

Потребител означава юридическо или физическо лице, което използва Интернет сайта на Продавача.

 

Страна/страни по Договора и/или Поръчката - това са Продавача и Купувача, поотделно или заедно.

 

Поръчка означава поръчка или заявка за доставка на стоки/услуги, изпратена от Купувача до Продавача през Интернет сайта на последния, електронна поща или по друг начин и средство за комуникация (включително по телефон), и приета и потвърдена за изпълнение от Продавача. Продавачът не е обвързан с никакви задължения и не носи каквато и да било отговорност спрямо Купувача за изпълнението или доставката на Поръчка, която не е била надлежно получена и/или писмено потвърдена от страна на Продавача. Доставка на стоки/услуги, извършена от Продавача на Купувача, се счита за приета и потвърдена от страна на Продавача поръчка, независимо по какъв начин е направена или дали е била писмено потвърдена или не от Продавача.

 

Договор означава писмен Рамков договор за доставка на стоки/услуги, сключен между Купувача и Продавача, както и договор за доставка на стоки/услуги в конкретни специфични случаи. Ако между страните няма подписан рамков или друг договор, като договор служат подписани от Купувача и Продавача фактура или проформа-фактура, издадени от Продавача.

 

Спецификация означава технически данни за стоките/услугите и друга информация, които определят стоките/услугите.

 

Стока означава всички продукти и материали, включително програмни продукти (софтуер), описани в съответния Договор и/или Поръчка.

 

Услуга означава дейност/и, описани в Договора и/или Поръчката, включващи проектиране, инсталации, настройки, консултации, обучение, внедряване, контрол, управление на проекти и др.

 

Хардуер означава техническо оборудване, предназначено да комуникира и функционира заедно със софтуер, включително компоненти, аксесоари, елементи, принадлежности към оборудването и/или всякаква комбинация между тях.

 

Програмен продукт (софтуер) означава набор от компютърни програми, съставени от софтуерни команди, които изпълняват определени функции.

 

Система означава комбинация от някои от компонентите хардуер, софтуер, услуги.

 

Условия означава Общите условия за продажба на стоки/услуги, посочени в настоящия документ, и условията, посочени в Договор, съгласно т. 1.6 по-горе.

 

Сайт означава Интернет сайта на Продавача - http://www.valpers.eu/

 

“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗД” – означава Закон за задълженията и договорите. 
“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.

ГПК –  означава Граждански процесуален кодекс.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Дружеството има право и може едностранно, по всяко време и без предварително предупреждение да модифицира настоящите Общи условия.

Всички изменения на настоящите Общи условия ще се прилагат занапред.

С всяко използване на Услугите и ресурсите на Сайта, включително и зареждането на Сайта в интернет, както и чрез натискане на електронна препратка в която и да е интернет страница от Сайта, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

Продължаването на ползването на Сайта след извършени промени на Общите условия за ползване потвърждава приемането на измененията, които валидно обвързват Потребителя.

Ако Потребителят не е съгласен с общите условия за ползване на сайта, то той следва да не използва Сайта или която и да е от Услугите.

 

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Настоящите Общи условия се прилагат към всички Договори и/или Поръчки за продажба до Продавача.
Настоящото споразумение влиза в сила незабавно от момента на неговото приемане от Потребителя и има действие до преустановяване ползването на услугите.

 

Поръчки на стоки

Поръчки могат да правят само потребители приели общите условия, част от които е и Политиката за поверителност. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор в смисъла на ЗЗД клиента и "Валперс Консулт" ЕООД , в съответствие с описаните в настоящия документ Условия за ползване и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

За да направите поръчка е необходимо да попълните съответния формуляр, като следвате процедурата. При поръчката клиентът задължително посочва изискваните данни, чрез които е възможно да се установи обратна връзка от наша страна. Клиентът посочва основните параметри на желаната от него стока, съгласно предоставените опции и вида на стоката (модел, цвят, брой и  др.). Не е необходима регистрация, за да се извърши поръчка от Клиент на дребно.

Офертите съдържат основна информация за предлагания  продукт съобразно вида му и указване на цената му. Част от офертите са придружени със снимков материал.

 

Бързата поръчка в сайта не може да начислява суми за доставка, тя е просто заявление за желание за покупка, което задължително е последвано от обаждане на наш служител за уточняване на подробности за доставка.
Бутон "Бърза поръчка" в сайта не начислява сума по наложен платеж, който е за сметка на купувача, освен ако изрично към информацията за даден продукт, не е посочено, че доставката е за сметка на магазина.

Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна и тя не  обвързва "Валперс Консулт" ЕООД  със задължението за изпълнение на доставката.
Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като "Валперс Консулт" ЕООД  не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

 

Цени и начин на плащане

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, "Валперс Консулт" ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един следните способи:

  1. Наложен платеж
  2. Банков превод.
  3. Плащане с дебитна/ кредитна карта посредством V-pos.

Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard. Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 5000 лв . Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта. При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

 

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на "Валперс Консулт" ЕООД, цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката посочена във фактурата от куриера на купувача) който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на "Валперс Консулт" ЕООД сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

 

Доставка

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер или собствен транспорт (важи само за дилъри на едро). Основните куриери които се ползват са ЕКОНТ и СПИДИ. При поръчки над 180 лв. с ДДС, доставката е БЕЗПЛАТНА. Доставки се извършват до 72 часа (3 работни дни) на посоченият адрес при условие, че адресът е актуален, а поръчката е потвърдена. За доставки на едро до населени места срокът за доставка е до 3 работни дни, при условие че адресът е актуален, а поръчката е потвърдена.

Заплащането на дължимата цена на стоката става чрез превод на сумата по банков път или наложен платеж. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, се задължава да заплати формираната цена.

Продавачът извършва доставката на стоките само на територията на Република България.

При доставката от куриер клиента подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката.

Ако клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в регламентирания срок, поръчката се счита за невалидна и "Валперс Консулт" ЕООД се освобождава от задължението да извърши доставката.

В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на посочения адрес, той поема за своя сметка разходите по доставката.

 

Връщане на стоки и отказване от договора от разстояние

Право на отказ от сключения договор имат само тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора, като върне поръчаната стока при следните условия:

  1. Потребителят предварително писмено да информира "Валперс Консулт" ЕООД, на следният имейл адрес: office@valpers.eu, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи: а) конкретен начин по който ще върне стоката; б) банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока. За да упражни правото си на отказ, клиентът може да използва и Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние.
  2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице в посочения по реда на предходната точка начин за връщане на стоката.
  3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на поставени от "Валперс Консулт" ЕООД, защитни стикери.
  1. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на "Валперс Консулт" ЕООД, рискът от случайното и унищожаване или повредждане се носи изцяло от потребителя.

 

В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, "Валперс Консулт" ЕООД  се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от 5 до 30 дни от връщането на стоката.

Върнатите стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка с прилежащите аксесоари и документи. При несъответствие на външния вид на стоката, която потребителя връща към "Валперс Консулт" ЕООД, с искане за възстановяване на цялата заплатена сума за същата, "Валперс Консулт" ЕООД, възстановява на потребителя 50 процента от стойността, заплатена за стоката.

Като несъответствие на външния вид на стоката се приема: разкъсани опаковки, отлепени заводски стикери и фолиа, следи от употреба на продукта, които не могат да позволят препродажбата му като нов. Закупената стока трябва да бъде върната във вид, в който е получена.

 

Рекламации се приемат, както следва:
При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени, чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

 

 

Други

“ВАЛПЕРС КОНСУЛТ” ЕООД се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето и, като “ВАЛПЕРС КОНСУЛТ” ЕООД си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на “ВАЛПЕРС КОНСУЛТ” ЕООД преди извършването ѝ  поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено, в противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна. “ВАЛПЕРС КОНСУЛТ” ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

 

“ВАЛПЕРС КОНСУЛТ” ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от “ВАЛПЕРС КОНСУЛТ” ЕООД потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на “ВАЛПЕРС КОНСУЛТ” ЕООД за редовна, ако при направата ѝ  са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице. При закупуване на стоки чрез онлайн магазина не важат издаваните от “ВАЛПЕРС КОНСУЛТ” ЕООД ваучери и карти за отстъпка. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. Хасково, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Хасковски районен съд.

 

         Ние използваме Retargeting.Biz (с офис на регистрация в Румъния, Букурещ, Сектор 2, ул. "Василе Лескар" 178, ет. 2, ДДС №RO34270947, ЕИК:J40/3525/23.03.2015, имейл info@retargeting.biz, телефонен номер +40-727-383-165), софтуер за маркетинг автоматизация за електронна търговия с цел анализиране, профилиране и изпращане на персонализирана комуникация и оферти.

• Тези действия нямат правно действие или друг значителен ефект върху потребителите. Единствените последици за потребителя при използване на методи за профилиране биха довели до получаване на персонализирани маркетингови оферти и намаления. Всеки потребител има право на отказ от профилиране и получаването на търговска комуникация, без да има друг ефект, различен от този на неполучаването на персонализирани маркетингови оферти и намаления.

• За целите на обработката на данни, профилиране (проследяване на действия) и взамоидействие с уебсайта, Retargeting.Biz събира и съхранява автоматично следните данни: имейл адрес на потребителят, телефонен номер, имена, пол, адрес, град, окръг, дата на раждане, номер (ID) на поръчката, код за намаление, стойност на код за намаление, стойност на поръчката, стойност на доставката, цена на продукти, продукт/и, вариации на продукти, IP, браузър, операционна система, бисквитка, местонахождение спрямо IP, дата и час, разгледани страници, категория/и, марка/и, щракване върху снимка, захождане с мишката върху бутон за добавяне в количката, скролване надолу-нагоре, добавяне в количката, премахване от количката, избор на вариации, добавяне в списък с желани, коментар, харесване и споделяне във Facebook, посещение на Помощни страници.

• Групата от таргетирани субекти са посетители, регистрирани потребители и клиенти на уебсайта, според случая и избраната услуга. Данните на посетителите ще бъдат съхранени за срок от 2 месеца, а данните на регистрираните потребители и клиенти ще бъдат съхранени за срок от 3 години.

• При доставяне на Услугата до Клиента, Retergeting.Biz използва услуги от трети страни (Подизпълнители) намиращи се в ЕИП и САЩ (само за Push Известия), а трансфера на лични данни се основава на Защитата на личните данни между ЕС и САЩ; данните се съхраняват само през периода на договора между двете страни;

• Бисквитки: Уебсайта трябва да използва "бисквитка" от първа страна, както и да предостави достъп до нейната информация на Retargeting.Biz. "Бисквитката" се поставя от уебсайта и по този начин може да се използва само във връзка с този уебсайт. Следователно връзката между вътрешното проследяване на потребителите на този уебсайт и проследяването им на други уебсайтове не е технически възможно чрез една ѝ съща "бисквитка".

• За да се отпишете или откажете (opt-out) от Retargeting.Biz, моля изпратете имейл до... (моля, постави тук своя имейл адрес за връзка с клиенти).