Гаранционни условия

Общи гаранционни условия:

Гаранционният срок започва да тече от датата, посочена в гаранционната карта. Подписването на гаранционната карта означава приемане на гаранционните условия. За стока, доставена по куриер, гаранционните условия се считат за приети, ако няма направени възражения в еднодневен срок.

Гаранцията върху хардуерните продукти покрива дефекти в материалите и/или производствени дефекти.

Гаранция покрива труда и евентуалната замяна с функционално еквивалентни компоненти.

Евентуалната замяна на дефектирал модул с конструктивно и/или функционално превъзхождащ компонент става след доплащане определено от „Валперс Консулт” ЕООД.

Дефектирането на компонент не е основание за гаранционна замяна.

Замяна се извършва само след установяване на невъзможност за отремонтиране на дефекта

/Изключително по преценка на „Валперс Консулт” ЕООД./

Първоначалният гаранционен срок се запазва независимо от това дали модулите са били ремонтирани или заменени.

Отстраняването на дефект се извършва в срок от 30 работни дни.

Ако за този срок дефекта не може да бъде отстранен се предоставя оборотен компонент за периода на ремонта.

При продажба на компоненти отговорността за правилния монтаж и инсталиция се поемат от клиента.

Гаранционният период тече от датата на издаване на гаранционната карта.Гаранционният срок е указан в гаранционната карта.

Ако в документацията съпровождаща оборудването или софтуерния пакет има клаузи, които по един или друг начин ограничават гаранцията или отговорността на производителя, тези ограничения се считат за част от гаранционните условия на „Валперс Консулт” ЕООД.

Всички тестове и ремонти на рекламираните устройства се извършват в сервиза на фирмата, освен ако не е договорено друго.

Транспортните разходи до и от сервиза на фирмата са за сметка на клиента, освен ако не е договорено друго.

„Валперс Консулт” ЕООД не поема вина за евентуално унищожаване на информация, загуба на печалба или последвали загуби и щети.

Представянето на оригинална гаранционна карта с видима дата и сериен номер е необходимо условие за уважаване на гаранцията. За рекламация се приемат устройства в оригинална кутия, пълна окомплектация,  описание на дефекта и условията на експлоатация.

Транспортните разходи по гаранционното обслужване на закупен продукт са за сметка на клиента.

 

Изключения:

1. Гаранцията не покрива повреди в резултат на:

  • Повреди причинени в резултат на неправилна експлоатация.
  • Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация.
  • Повреди причинени в резултат на неправилна инсталация или неправилно включване в електрическата мрежа.
  • Повреди причинени в резултат на неправилно транспортиране, пренасяне, съхраняване на повредените части.
  • Повреди причинени в резултат на неправилна и/или недостатъчна поддръжка на повредените части.
  • Повреди причинени в резултат на използването на продукта в друга среда освен препоръчаната от производителя
  • /влажност, температура, проветряване, напрежение, запрашеност, директна слънчева светлина, и др./
  • Повреди причинени в резултат на използването на различни освен препоръчаните от производителя кабели и конектори.
  • Повреди в следствие на природни бедствия, механични и/или токови удари, вибрации, гръмотевици и други, които не биха се появили при нормалната работа на устройството.

2. Гаранцията не покрива консумативните материали като: глави на принтери, тонери, мастила, ленти, касети, дискети, CD носители, екранни филтри, батерии, акумулатори и др.

3. Дефекти от амортизация.

4. Когато повредата е настъпила в резултат на модификация или пренастройка с цел продукта да се използва за цели, различни от тези за които е бил произведен, или предназначен, както и да се използва в страна различна от тази за която е предназначен.

5. Когато повредата е настъпила в резултат на неспазване на стандартите за електрическа инсталация.

6. Гаранцията не покрива разходи, свързани с периодичната проверка и поддръжка на продукта, подмяна на части и консумативи в резултат на нормално износване или изчерпване на ресурса им.

7. Когато ремонта е извършен от неупълномощени лица или сервизи.

8. Когато има нарушени гаранционни леленки, следи от механичен удар, токови удари или от други външни въздействия.

9. Когато има нарушения в целоста на отделни чипове или детайли от дефектиралия модул. /Включването към електрическата мрежа се извършва САМО посредством изправен и занулен контакт "шуко". Компютъра, принтера, монитора както и всички други периферни устройства се включват в един контакт - посредством разклонител./

10. Когато има несъответствие между гаранционната карта и самия продукт, има опити за подправяне на гаранционната карта, гаранционните лепенки или фабричния номер на продукта.

11. Когато повредата е от неправилно инсталиран софтуер или вируси.

12. Когато повредата е следствие на други продукти незакупени от „Валперс Консулт” ЕООД.

13. При използване на неоригинални консумативи и материали.

„Валперс Консулт” ЕООД не е отговорна за повредите причинени от трети лица като: БТК, Енергоснабдяване, и др.

ФИРМА „Валперс Консулт” ЕООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ АКО В СЛЕДСТВИЕ НА ЗАПРАШАВАНЕ СЕ УВЕЛИЧИ ШУМА ИЛИ СПРЕ НЯКОЙ ОТ ВЕНТИЛАТОРИТЕ, ПРОФИЛАКТИКАТА СЕ ЗАПЛАЩА ПО ТАРИФИ НА ФИРМАТА!

ФИРМА „Валперс Консулт” ЕООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРИ ДОКАЗАНО НАЛИЧИЕ НА ВИРУСИ, КАКТО И ЗА ВСЕКИ СОФТУЕРЕН ПРОБЛЕМ ВЪЗНИКНАЛ В ПРОЦЕСА НА РАБОТА И ГИ ОТСТРАНЯВА СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ БЕЗ ОГЛЕД НА ГАРАНЦИЯТА!

КОНФИГУРАЦИИТЕ СА БЕЗ ИНСТАЛИРАН НА ТЯХ НЕЛИЦЕНЗИРАН СОФТУЕР! ПРИ НАЛИЧИЕ НА ТАКЪВ ОТГОВОРНОСТ НОСИ ЕДИНСТВЕНО КЛИЕНТА! ГАРАНЦИЯТА ВАЖИ САМО ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОРИГИНАЛНА ГАРАНЦИОННА КАРАТА.